English Site Title - change it in your language settings

You are here: Home > Voorwaarden

Voorwaarden

Voor alle klanten zijn de volgende punten van toepassing:

Definitie en algemene werkwijze :

In het beginfase wordt altijd een gratis voorontwerp aangeboden. Dit brengt noch kosten, noch verplichtingen mee voor de klant. Een project wordt enkel uitgewerkt na expliciete goedkeuring van de klant.

Na deze goedkeuring wordt van start gegaan met de opbouw van de website, dit gebeurt vaak reeds op de door de klant gereserveerde domeinnaam (uwbedrijf.com).

Dit betekent dat vanaf dat ogenblik de website ook reeds VOORLOPIG op het internet bereikbaar is. Let wel, de ontwikkelingsfase van de website garandeert nog geen definitieve 'lancering' van uw website.

De site wordt online ontwikkeld, zodat u alles perfect kan opvolgen. Van zodra de website compleet is en klaar voor gebruik op het internet, zal u een factuur toegestuurd krijgen. Op het internet vinden uw klanten dan voorlopig een melding 'website in ontwikkeling' alsook de belangrijkste contactgegevens van uw bedrijf.

Van zodra deze factuur is betaald, wordt de site onmiddellijk online geplaatst. Het hangt dus van uzelf af hoe snel uw website voor "het grote publiek "bereikbaar is.

Duidelijke afspraken, geen problemen achteraf : uw website wordt onmiddellijk online bereikbaar vanaf het ogenblik dat de factuur is vereffend.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, opdrachtnemer is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren.

Artikel 2 - Verkoopsvoorstel
De verkoopsvoorstellen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanvaarding van het gratis aangeboden voorontwerp. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

Artikel 3 - Domeinnamen - registratie en transfer
Elke domeinnaam die door de klant wordt geregistreerd via DotCom Media, blijft ook eigenaar van deze domeinnaam. We nemen wel het beheer voor onze rekening, maar de eigendom is en blijft altijd ten gunste van de klant, zodat deze op elk ogenblik een transfer kan verzoeken.

Artikel 4 - Opzegging of transfer domeinnamen - verandering van provider
Indien de opdrachtgever van provider wenst te veranderen, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen er een transfer van de domeinnaam wordt ingezet. Voor deze transferprocedure moet de opdrachtgever zelf het initiatief nemen door contact op te nemen met de nieuwe hosting-provider van zijn keuze. Bij in gebreke blijven van de betaling aan DotCom Media voor domeinregistratie & hosting, wordt de domeinnaam door DNS België geblokkeerd en in voorkomend geval kan de domeinnaam terug beschikbaar worden gesteld voor aankoop door derden. Het is van het grootste belang dat u tijdig de facturen betreffende domeinnaam & hosting in orde brengt, om verlies van eigendomsrechten te vermijden. Bij niet tijdige betaling gaat de domeinnaam gaat eerst een tijdje in 'quarantaine', zodat de eigenaar alsnog de mogelijkheid heeft om zijn domeinnaam opnieuw te activeren. Dit brengt extra kosten met zich mee, en kan na een tijd leiden tot volledige verbreking van enige relatie tussen de eerdere eigenaar en de betrokken domeinnaam.

Artikel 5 - Respecteren van het vooropgestelde tijdschema
De opdrachtnemer tracht zo goed als mogelijk het tijdschema met de verschillende fasen van het project, dat vooropgesteld wordt in de specifieke voorwaarden of in de bijlagen, na te leven. Dit tijdschema blijft echter indicatief. Vermits u als klant degene bent die bepaalt welke inhoud er op uw website zal geplaatst worden, hangt het dus ook grotendeels van de opdrachtgever af hoe snel het project kan worden afgewerkt. Bij vlotte aanlevering van tekst- en fotomateriaal, garanderen wij een zeer snelle voortgang van de opdracht.

Artikel 6 - Schuldenaar
Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.


Artikel 7 - Clausule van confidentialiteit
Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.


Artikel 8 - Opschorting of annulering van de opdracht
Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt.

Artikel 9 - Betaling
De facturatie gebeurt binnen een redelijke periode na goedkeuring van het voorontwerp. Van zodra de factuur is vereffend (ten laatste één maand na factuurdatum), wordt onmiddellijk de website online geplaatst op de door de klant gereserveerde domeinnaam.

Bij niet betaling, zal de website NIET gepubliceerd worden, en zal op de door de klant gereserveerde domeinnaam in de eerste fase een vermelding 'in ontwikkeling' worden geplaatst. Blijft de betaling echter meer dan een maand in gebreke, wordt de domeinnaam op non-actief geplaatst.

In de praktijk is het mogelijk dat  de website reeds vóór vereffening factuur online staat, ter controle en goedkeuring van de klant.  Dit betekent echter niet dat bovenstaande voorwaarden (artikel 9) vervallen.  Zonder betaling kan op elk ogenblik de website offline worden geplaatst.

Artikel 10 - Inhoud van de website
De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij online zet of vraagt om online te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn : gedragscode, bescherming van het privéleven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, etc. De opdrachtgever garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materieel dat ter beschikking van de opdrachtnemer gesteld wordt. De opdrachtgever beschermt de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website. De opdrachtgever vergoedt de opdrachtnemer voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.Artikel 11 - Offline zetten van de website wegens wanbetaling
De opdrachtnemer kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. Ook het niet tijdig betalen van verschuldigde facturen (overschrijden uiterste betaaldatum) zal leiden tot het offline gaan van de site en bijhorende mailbox(en) (normaal gesproken 14 dagen na uiterste betaaldatum). Dit kan enkel ongedaan gemaakt worden na ontvangst van betaling op onze rekening of het ontvangen van een kopie van de betaalopdracht aan de bank op naam van de klant. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval de opdrachtnemer hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke  fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke fout van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit :

  • elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de klant, hierin begrepen daden van hackers;
  • elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde informatie en gegevens;
  • het gebruik van hyperlinks die de rechten van derden schaden; De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting), d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.
  • het niet-beschikbaar zijn van email door de fout van de provider.
     

Artikel 13 - Problemen software veroorzaakt door derden dmv evolutie software

Vanwege de zeer snelle evolutie van de hard- en software waarvan onze maatschappij gebruik maakt  (nieuwe versies van Windows, intrede mobiel internet, smartphones, enz..), is het mogelijk dat verouderde websites kleine tot ernstige problemen geven.  Onze websites zijn steeds ontworpen en uitgevoerd volgens alle normen die op datum van online-stellen geldig waren.   Aansprakelijkheid mbt problemen met oudere websites kunnen dan ook niet ten laste worden gelegd, vermits dit volledig buiten onze wil en capaciteit gebeurde.  Mocht u problemen ondervinden met uw huidige site, neem dan zeker contact op met vermelding van de problemen die zich voordoen.  De nodige updates of herwerking van de website kunnen (zonder enige verplichting) uitgevoerd worden door DotCom Media, maar u bent steeds vrij om over te stappen naar nieuwe dienstverlener van uw keuze.

Artikel 14 - Overmacht
Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de opdrachtnemer als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

« prev  |   top  |   next »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login